หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดกิจกรรมทบทวนกระบวนการและสร้างทักษะ
ให้กับน้องที่มีอายุระหว่าง 5 ปี ถึง 22 ปี เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากการถูกละเมิดทุกรูปแบบตามกรอบการปฏิบัติงาน
คุ้มครองเด็ก เพื่อให้น้องมีแนวปฏิบัติในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และสามารถบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่เป็นการถูกละเมิดจากผู้อื่น
ให้กับแม่ผู้ดูแลทราบเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com