หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรม งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
พร้อมข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 “เยาวชนสงขลา จิตอาสา สร้างสุขเพื่อน้อง”
ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา,
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com