หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


วันสถาปนากรมประชาสงเคราะห์เดิม


ในวันที่ 1 กันยายน 2561 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ ร่วมพิธีสักการบูชาศาลพระประชาบดี เทพแห่งการเลี้ยงดู เนื่องในวันสถาปนากรมประชาสงเคราะห์เดิม เพื่อเป็นศิริมงคล
แก่ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com