หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


สร้างบ้านให้กับ น.ส.ปุ้ย จันฑโฆษ เด็กในความอุปการะฯ

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาได้ดำเนินการสร้างบ้านให้กับ น.ส.ปุ้ย จันฑโฆษ เด็กในความอุปการะฯ ที่กลับคืนสู่ครอบครัว มีบ้านเรือนอยู่ ณ บ้านไม่มีเลขที่ ภายในเทศบาลเมืองสงขลาและเป็นที่ดินของการรถไฟ ซึ่งสภาพบ้านเรือนไม่มั่นคงปลอดภัย โดยประสานของบประมาณจาก พมจ.สงขลา และขอกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ชายจาก สสว.12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านสงขลาช่วยกันก่อสร้าง แล้วเสร็จ ในเดือนกันยายน 2561

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com