หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน


วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.00 -16.30 น. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน โดยมี พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก กลุ่มเด็กเละเยาวชนในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสงขลา และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยจัดกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก โดยคณะวิทยากรจากบ้านสงขลา การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการดูแลเด็ก” และจัดให้เด็กได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com