หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กในความอุปการะฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560 โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ภายใต้ หัวข้อ "น้อมนำคำสอนพ่อ สานต่อที่พ่อทำ" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (20 ก.ย. 60) จัดกิจกรรมวันที่ 30 กันยายน 2560
ณ ลานกิจกรรม หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง) อ.เมือง จ.สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com