หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ ทบทวนกรอบการปฏิบัติงาน การคุ้มครองเด็กในสถานสงเคราะห์

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดโครงการ ทบทวนกรอบการปฏิบัติงาน การคุ้มครองเด็กในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 รุ่น วันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com