หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

งานเลี้ยงส่ง ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่เกษียณอายุ
ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 9 กันยายน 2560 สถานสงเคราะห์บ้านสงขลาจัดงานเลี้ยงส่ง ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เวทีกิจกรรม ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ มี 2 ท่าน คือ นายสุนันท์ หมอแก้ว และนางทิก อิสระ ลูกจ้างชั่วคราว 1 ท่าน คือ นางเฉลียว ตั้งจิตร และข้าราชการย้ายไปที่ทำงานใหม่ 1 ท่าน คือนางสาวนริศรา เทพสุวรรณ โดยมีข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และลูก ๆ บ้านสงขลาร่วมงาน จัดให้มีการแสดงบนเวที ของแม่ ๆ และลูก ๆ บ้านสงขลา,การมอบของขวัญ และร่วมรับประทานอาหาร กิจกรรมบันเทิง

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com