หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

งานเลี้ยงส่ง ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ
ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 23 กันยายน 2559 สถานสงเคราะห์บ้านสงขลาจัดงานเลี้ยงส่ง ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ เวทีกลางแจ้ง ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ผู้ที่เกษียณมีข้าราชการ 1 ท่าน คือ นางสมฤทัย มากกำเนิด ลูกจ้างประจำ 2 ท่านคือ นายวินัย เพชรคง ,นางวันทนีย์ มหาสวัสดิ์ และลูกจ้างประจำย้ายที่ทำงานใหม่ 1 ท่าน คือ นางวิไลลักษณ์ นวลจรัส โดยมีข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และลูก ๆ บ้านสงขลามาร่วมงาน จัดให้มีการแสดงบนเวที ของแม่ ๆ และลูก ๆ บ้านสงขลา,การมอบของขวัญ และร่วมรับประทานอาหาร

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com