หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการศิลปะป้องกันตัว

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดโครงการศิลปะป้องกันตัว ให้กับลูก ๆ บ้านสงขลา ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีเด็ก ๆ ในช่วงอายุ 8 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน และเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาฝึกสอน
ณ อาคารนันทนาการ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขล

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com