หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการเรียนศิลปะในระหว่างปิดภาคเรียน

โครงการเรียนศิลปะในระหว่างปิดภาคเรียน จัดโครงการในเดือนกันยายน 2559 โดยมีลูกๆบ้านสงขลา อายุ 7 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน และได้เชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาฝึกสอน ณ อาคารนันทนาการ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com