หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

วันที่ 30 ก.ย. 59 บ้านสงขลา ต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมกิจการบ้านสงขลา ได้เยี่ยมชมอาคาร-สถานที่ และลูกๆในความอุปการะ โดยมีนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาให้การต้อนรับ

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com