หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงและนักพัฒนาการเด็ก เรื่องการให้ความรู้ในการดูแลเด็กติดเชื้อ HIV จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563 โดยเชิญวิทยากรจาก หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12 จ.สงขลา มาให้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com