หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำ
ในศตวรรษที่ 21
“วิศวกรสังคมของเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็ก” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดโดย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการ เด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com