หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ต้อนรับผู้มีอุปการะคุณ มอบอุปกรณ์ให้บ้านสงขลา

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ต้อนรับ คุณวราภรณ์ ศึกหาญ
และคณะ จัดกิจกรรมนำสไลเดอร์บ้านลม และแทมโบลีน มาให้กับลูกๆ ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com