หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการประสานส่งเด็กและเยาวชน
เข้ารับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานสงเคราะห์

ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562
โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com