หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลเด็กติดเชื้อ HIV ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา”
ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com