หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเด็กๆ ในความอุปการะฯ
ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภายในสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อให้เด็ก ในความอุปการะฯ ได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ของตนเอง และแม่ที่เลี้ยงดูปัจจุบัน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com