หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ แข่งกีฬาสี ประจำปี 2561 “ลูกทุ่งย้อนยุคเกมส์”

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
จัดโครงการแข่งกีฬาสี ประจำปี 2561 “ลูกทุ่งย้อนยุคเกมส์” เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่าง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ แต่ละฝ่ายงาน และเพิ่มความรักความอบอุ่น ระหว่างเด็กในความอุปการะ กับเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงดู ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี
รู้จักกติกามารยาท ฝึกความอดทน และมีน้ำใจนักกีฬา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com