หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “วัยใส ใส่ใจ ธรรมะ”

ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษาได้ดำเนินโครงการ “วัยใส ใส่ใจ ธรรมะ” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนิมนต์พระอาจารย์มหาทนงค์ ชยาภินันโท จากวัดเนินไศล ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา มาบรรยายธรรมให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์ฯ ในหัวข้อ “การเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่สังคมโดยใช้หลักธรรมนำชีวิต” โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในความอุปการะฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๓ คน

 

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com