หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “เสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน”

ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดอบรมเยาวชนในโครงการ “เสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน” นักเรียนจากโรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด จ.สงขลา วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2560 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com