หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “ฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2560

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
โดยมีข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และลูกๆ ในความอุปการะฯ เข้าร่วมโครงการ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com