หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตเด็กก่อนสู่สังคมของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ณ หนำไพรวัลย์ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19 – 21 ส.ค. 59

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com