หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชน ที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น จากโรงเรียนมัธยมต่างๆในจังหวัดสงขลา เพื่อให้มี แนวทางในการ ป้องกันตนเองในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จากสภาพสังคมปัจจุบัน
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2558

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com