หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

บ้านสงขลาต้อนรับภาครัฐและเอกชน นักเรียน/นักศึกษา/กลุ่มองค์กรต่างๆ จากภายนอก ที่เข้ามาบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา และ จัดเลี้ยงอาหาร/ขนม/ผลไม้ ตลอดจนจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้กับลูกๆในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ ในเดือน สิงหาคม 2558

 

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com