หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมกลุ่ม “เด็กไทยรู้ทัน” ประจำปีงบประมาณ 2558
ณ อาคารนันทนาการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา วันที่ 2 สิงหาคม 2558

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com