หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
ต้อนรับประธานมูลนิธิราชประชาสมาศัย

วันที่ 22 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ให้การต้อนรับ คุณศิริรัตน์ อายุวัฒน์ ประธานมูลนิธิราชประชาสมาศัย ได้นำคณะเยาวชนในโครงการสานสายใยรักในครอบครัว เข้าเยี่ยมชมกิจการบ้านสงขลา
ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com