หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เป็นวัยรุ่น ไม่วุ่นอย่างที่คิด”


ฝ่ายการพยาบาล และพัฒนาการเด็ก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เป็นวัยรุ่น ไม่วุ่นอย่างที่คิด”สำหรับเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จำนวน 50 คน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com