หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรมวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

วันอาสาฬหบูชาวันที่ 19 ก.ค. 59 นำเด็กในความอุปการะฯ และเจ้าหน้าทีดูแลเด็กออกไปร่วมกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบๆ พระนอนองค์ใหญ่ ร่วมกันชุมชน
ณ วัดพระนอนแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

วันเข้าพรรษาวันที่ 20 ก.ค. 59 บ้านสงขลาจัดข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกๆในความอุปการะฯ ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดต่างๆ บริเวณใกล้เคียงสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 9 วัด ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ทานและเสียสละ สมควรอย่างยิ่งที่ปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจ และซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com