หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน
(หลักสูตร 5 วัน ) ประจำปีงบประมาณ 2559


โดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดมหาการ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
หลักสูตร การปลูกผักสวนครัว/การเลี้ยงปลาดุก

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com