หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม จังหวัดพัทลุง

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม จังหวัดพัทลุง โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลจุงฮั่ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com