หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

บ้านสงขลานำลูกๆในความอุปการะฯ จัดชุดการแสดง ร่วมแสดงบนเวที
ในงานประจำปีของดีจังหวัดสงขลา และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com