หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

บ้านสงขลาต้อนรับภาครัฐและเอกชน บริจาคเงินและสิ่งของ สนับสนุนกิจการบ้านสงขลา นักเรียน/นักศึกษา/กลุ่มองค์กรต่างๆ จากภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมนันทนาการ จัดเลี้ยงอาหาร/ขนม/ผลไม้ ให้กับเด็กๆในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ในเดือน กรกฎาคม 2558

 

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com