หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยกาชาดเคลื่อนที่

“โครงการกาชาดร่วมใจ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง” นำโดยนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา บ้านสงขลาจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเดือนละ 2 ครั้ง โดยนำเครื่องเขียน แบบเรียน ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขนม ฯลฯ มอบให้กับโรงเรียน และเด็กๆที่มาร่วมงาน และจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับคณะเหล่ากาชาด
- วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านต้นส้าง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านน้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com