หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ต้อนรับ คณะตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ต้อนรับ คณะตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 9 เข้ามาบริจาคเงินและสิ่งของ ในโครงการ “ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อน้องบ้านเด็กสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com