หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ "ทำผ้าบาติก สร้างสรรค์ผลงาน"

โครงการ ทำผ้าบาติก สร้างสรรค์ผลงาน
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 โดยฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาได้ดำเนินการ จ้างบุคลากรจากภายนอกเข้ามาฝึกสอน และนำเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ
อายุ 7 – 18 ปี เข้าร่วมกิจกรรม

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com