หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงดูเด็ก


วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ฝ่ายงานพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงดูเด็ก เรื่องพัฒนาการเด็กของเด็กแต่ละช่วงวัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com