หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

งานพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แก่เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
และนักพัฒนาการเด็ก ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
เพื่อให้ความรู้ ทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จำนวน 2 รุ่น วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com