หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559

ณ โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559 หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์ และปลูกผักสวนครัว

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com