หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดอบรมข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ตามโครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบายจัดระบบการคุ้มครองเด็ก
และสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็ก ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ด้วยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ ประเทศไทย)
จำนวน 2 รุ่น วันที่ 17 – 18 และ 19 – 20 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

**************************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com