หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมคณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศาลากลางน้ำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูกๆบ้านสงขลาร่วมกิจกรรม และเข้าชม หาดใหญ่ ไอซ์โดม

**************************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com