หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ต้อนรับ นางวชิรา ทองตัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว

บ้านสงขลายินดีต้อนรับ นางวชิรา ทองตัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว ในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์ฯ ได้พบปะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ดย. พบปะข้าราชการเจ้าหน้าที่บ้านสงขลา มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมลูกๆในความอุปการะฯ

**************************

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com