หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยกาชาดเคลื่อนที่

“โครงการกาชาดร่วมใจ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง” นำโดยนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา บ้านสงขลาจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเดือนละ 2 ครั้ง โดยนำเครื่องเขียน แบบเรียน ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ขนม ฯลฯ มอบให้กับโรงเรียน และเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน
และจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับคณะเหล่ากาชาด
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านกลาง ต.พะวง อ.เมือง จังหวัดสงขลา
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลบุตร
ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

***************************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com