หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กในความอุปการะฯ
สู่ทักษะชีวิตสร้างสรรค์ (Home & Life)


ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา จัดทำโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพเด็กในความอุปการะฯ
สู่ทักษะชีวิตสร้างสรรค์ ( Home & Life ) ” ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้เด็กในความอุปการะฯ ในช่วงอายุ 7 – 18 ปี ได้ผ่อนคลาย ทั้งร่างกายและจิตใจ จะได้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และมีทักษะในการใช้ชีวิต ดำเนินโครงการระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 2558 ในทุกวันหยุด
เสาร์ – อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการทำขนมโค
เด็ก ๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

**********************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com