หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครอง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 พร้อมกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com