หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมโครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวล จังหวัดสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดเด็กๆ ในความอุปการะฯ พร้อมข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวล จังหวัดสงขลา กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ แหล่งโบราณสถานเมืองเก่าสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา สนับสนุนโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com