หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ ต้นทุนชีวิต “พัฒนาสมองส่วนคิด ( Cognitive Development) และการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกที่ดี (Positive Mindfulness)”

โครงการ ต้นทุนชีวิต “พัฒนาสมองส่วนคิด ( Cognitive Development) และการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกที่ดี (Positive Mindfulness)” กลุ่มเป้าหมาย เด็กในความอุปการะฯ อายุระหว่าง 8 – 12 ปี ดำเนินโครงการโดนกิจกรรมจัดค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com