หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “อิ่มบุญ อุ่นรัก@บ้านสงขลา”

กิจกรรม การเรียนทำขนมเบเกอรี่ โครงการ “อิ่มบุญ อุ่นรัก@บ้านสงขลา”สนับสนุนงบประมาณ โดย ธนาคารทหารไทย มูลนิธิทีเอ็มบี ในเดือน พฤษภาคม และเดือน มิถุนายน 2562

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com