หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรม วันวิสาขบูชา

บ้านสงขลานำ เด็กและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม วันวิสาขบูชา วันที่ 22 พฤษภาคม 2559
ณ วัดพระนอนแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
ในเวลากลางวัน เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 18.00-21.00 น. ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบๆ พระนอน องค์ใหญ่ ร่วมกันชุมชน ต.เกาะยอ

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com