หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ภาคเอกโดยชน ร้านเสริมสวยดาวสยาม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้ามาตัดผมและตกแต่งทรงผมฟรีให้กับลูก ๆ ในความอุปการะของบ้านสงขลา
วันที่ 13 พ.ค. 59 เวลา 09.00 – 14.00 น.

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com